JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Wydarzenia
w Parafii Tropie
i Sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta
część 1
OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY 29 maj 17

[7] - od IX 2006
[6] - do IX 2006
[5] - do VI 2005

[4] - do VI 2004

[3] - do XII 2003

[2] - do VII 2003

[1] - do V 2003

Oficjalne zaproszenie:

W O J E W Ó D Z T W O  M A Ł O P O L S K I E
V Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł oraz
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotr Boroń
mają zaszczyt zaprosić

d o  k o ś c i o ł a   p w.  ś ś.  P u s t e l n i k ó w  Ś w i e r a d a  i  B e n e d y k t a  w  T r o p i u

Zwiedzanie kościoła (po zgłoszeniu na plebanii)
    
31 maja: 9.00-18.00; 1 czerwca: 12.30-17.00.
"Spotkanie z kościołem śś. Pustelników” - prowadzi ks. St. Pietrzak
   
31 maja: 16.00.
Msza św. w intencji opiekunów i dobroczyńców zabytkowych obiektów sakralnych

    31 maja: 18.00.
Tropie w fotografii” - otwarcie wystawy oraz seminarium „Słowiańskość św. Świerada”
   
31 maja: 19.30 (Dom Pielgrzyma).
Występy zespołów dziecięcych
   
31 maja: 19.30 (scena przed kościołem).
Spektakl plenerowy „Na ratunek zbójnikom” w wykonaniu aktorów – amatorów z Rożnowa i Nowego Sącza;
   
31 maja: 21.00 (scena przed kościołem).
Opowiadaj Benedykcie” – obrazek sceniczny w wykonaniu młodzieży z Witowic
   
1 czerwca: 9.30 (Dom Pielgrzyma).
Zaproszenie to kierują wspólnie z Proboszczem parafii, lokalnym samorządem
oraz przedstawicielami społeczności Tropia i okolic.                                                       (Wpisano:15.05.2003)

Słowo Biskupa Tarnowskiego,
zapowiadające peregrynację Ikony Przemienienia Pańskiego

 „Jezus nie ograniczył się do głoszenia Błogosławieństw, On nimi żył (...).
Błogosławieństwa są niczym innym, jak tylko opisem twarzy. Jego Twarzy”!
(Jan Paweł II do młodzieży w Toronto, 25 lipca 2002r)
W najnowszej encyklice „Ecclesia de Eucharistia” Jan Paweł II ponownie zachęca całą wspólnotę Kościoła do wpatrywania się w oblicze Chrystusa. „Kontemplacja oblicza Chrystusa – kontemplacja wraz z Maryją – jest „programem”, który zaproponowałem Kościołowi u początku trzeciego tysiąclecia, zachęcając go, by z entuzjazmem nowej ewangelizacji wypłynął na głębię na morzu naszych dziejów. Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go, gdziekolwiek się objawia, obecny na różne sposoby, ale przede wszystkim w żywym sakramencie Jego Ciała i Krwi” (EE 6).
W myśl tych papieskich słów, zapraszam Diecezjan, szczególnie Młodzież, do włączenia się w Peregrynację sądeckiej Ikony Chrystusa Przemienionego z Nowego Sącza na Lednicę. Na terenie naszej diecezji Ikona odwiedzi miejsca związane z życiem i działalnością świętych i błogosławionych naszej ziemi (vide załączony program). Będzie wieziona specjalnym pojazdem, karetą oraz pociągiem; będzie niesiona przez młodzież i starszych, przez harcerzy i żołnierzy; płynąć będzie tratwą i promem po jeziorach Rożnowskim i Czchowskim; zjedzie windą do kopalni soli; będzie „nocować” w klasztorach klauzurowych, kościołach, w kaplicy zamkowej, na otwartym powietrzu i na tarnowskim dworcu PKP.
Ikona ta jest darem Kanoników Kapituły nowosądeckiej dla młodzieży polskiej, która zgromadzi się na swoje czuwanie na polach lednickich w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca bieżącego roku. Wcześniej jednak pragniemy, by została Ona „ubogacona” poprzez wyjątkową wędrówkę modlitwą, historią, kulturą oraz pięknem i świętością ludzi żyjących na „ziemi świętych i błogosławionych”.
Tę piękną i odważną propozycję Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży naszej Kurii serdecznie popieram i proszę, byśmy z „entuzjazmem nowej ewangelizacji”, zachęceni słowami Ojca Świętego, wypływali „na głębię na morzu naszych dziejów”. W ten sposób chcemy uwrażliwiać młode pokolenie na rozpoznawanie obecności Jezusa w każdej chwili sytuacji życia, gdyż – jak pisze Jan Paweł II - „kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go, gdziekolwiek się objawia, obecny na różne sposoby(…)”.
Serdecznie też proszę Księdza Proboszcza, Księży Katechetów i Wikariuszy, aby w porozumieniu z Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży, zachęcali swoich Parafian, zwłaszcza Młodzież, do wychodzenia na drogę peregrynującej Ikony Chrystusa Przemienionego i uczestniczenia w spotkaniach z Nim na poszczególnych etapach, według przedstawionego programu.
Jako ludzie będący wciąż „w drodze”, potrzebujemy punktów odniesienia, potrzebujemy zauważenia i doświadczenia wartości fundamentalnych i niezmiennych w oparciu, o które - będziemy wypełniać, mniej lub bardziej puste ramy naszej osobistej i chrześcijańskiej tożsamości.
Wyrażam głęboką nadzieję, że zbliżająca się wędrówka Ikony na nowo ukaże nam naturalne i duchowe piękno naszej ziemi, a także pomoże w odnajdywaniu bogactwa w nas samych oraz w odkrywaniu piękna chrześcijańskiego powołania i życia.
Wszystkim wychodzącym na spotkanie z peregrynującą Ikoną Chrystusa Przemienionego z serca błogosławię!
+ Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski  
(wpisano 12.05.2003)

Program peregrynacji Ikony Chrystusa Przemienionego, w Tropiu, 27 maja 2003 r.
Hasło: "Nasze puste ramy wypełnić ikoną Chrystusa". 
Myśl przewodnia: "Błogosławieni cisi..." (Mt 5,5)
Godz. 1900 - przejazd promem przez Jezioro i powitanie na brzegu w Tropiu
Godz. 1930 - adoracja Oblicza Chrystusa przy ołtarzu pod żaglem obok kościoła :
                      młodzież ze szkół parafii Tropie i ze Słowacji (Nitra, Trenczyn, Skalite),
                      parafianie, turyści i pielgrzymi
Godz. 2100 - Eucharystia dla wszystkich
Godz. 2230 - Pożegnanie Ikony
Program całej peregrynacji przez ośrodki i sanktuaria tarnowskiej diecezji
zamieszczono w witrynie diecezji.
Zapisano: 15.05.2003)

Powstaje film o św. Świeradzie
Z
inicjatywy i na podstawie scenariusza p. Iwony Machowskiej zostały podjęte wstępne przygotowania do wykonania filmu na temat św. Świerada, pustelnika z Tropia. Film ma być rodzajem przygody odkrywania tego świętego, którego Ojciec św., goszcząc w Tropiu jako arcybiskup krakowski, nazwał jednym z korzeni, z którego wyrosła siła tysiącletniej religii chrześcijańskiej w Polsce. Realizatorem filmu będzie Redakcja Programów Katolickich TVP. Rozpoczęcie produkcji filmu wyznaczono na 12 maja obecnego roku.
(zapis 18 marca 2003)


Rozpoczęto już produkcję filmu o św. Świeradzie: Rycerz dębu
Dziś, w poniedziałek 12 maja, zgodnie z zapowiedzią (zob. niżej), rozpoczęto w Tropiu zdjęcia do filmu "Rycerz dębu", o św. Świeradzie.
Producentem jest ekipa Redakcji Katolickiej przy Telewizji Polskiej. Reżyserem  Iwona Machowska. 

(Zapis. 12.o5.2003)

 

Zaproszenie i program popularno-naukowej konferencji w Tropiu:
CHRZEŚCIJAŃSTWO SŁOWIAŃSKIE W KULTURZE - DAWNIEJ  I DZIŚ
27 maja (wtorek) 2003 r., godz. 10
00 - 1600

W ramach peregrynacji kopii średniowiecznej ikony Przemienienia Pańskiego od Nowego Sącza, poprzez wybrane sanktuaria, zabytki i obiekty kultury, nad Jezioro Lednickie (Wielkopolska), do budującego się tam kościoła, symbolizującego chrzest narodu Polskiego,
z okazji uroczystego spotkania z tą Ikoną, odbywanego u nas, w Tropiu, pod hasłem:
PUSTE RAMY NASZEJ KULTURY WYPEŁNIĆ IKONĄ CHRYSTUSA
w prastarym sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta, będącym także symbolem wczesnych początków chrystianizacji naszego regionu, w Domu pielgrzyma w Tropiu
odbędzie się konferencja popularno-naukowa pt.:
"Chrześcijaństwo słowiańskie w kulturze - dawniej i dziś".
Przeznaczona jest ona dla ludzi kultury, nauczycieli, duchownych, działaczy społecznych, a przede wszystkim młodzieży. Przewidywany jest też udział gości ze Słowacji.
PROGRAM KONFERENCJI
1. ks. Stanisław Pietrzak, kustosz Sanktuarium: Święty  Świerad miedzy Dunajcem a Dunajem
2. dr Mieczysław Rokosz, UJ Kraków: Św. Wojciech - misjonarz Europy Środkowowschodniej
3. ks. dr Ryszard Banach, PAT Kraków-Tarnów: Znaczenie św. Kingi dla kultu św. Stanisława
4. mgr Małgorzata Sromek, Dąbrowa Górnicza-Żmiąca: Św. Kinga i osadnictwo doliny Łososiny
5. prof. dr hab. Stanisław Koziara, AP Kraków: Słowiańskie Biblie
6. dr hab. Roman Mazurkiewicz: AP Kraków: Słowiańska Bogurodzica
7. dr Wojciech Kudyba, PPWSZ Nowy Targ: Język religii - język literatury: opozycja czy współdziałanie?
8. dr Marek Karwala, AP Kraków: Polska Poezja religijna
9. prof. zwycz. dr hab. Zenon Uryga: Wychowanie religijne na lekcjach języka polskiego
10. dr Henryk Kotarski, AP Kraków: Polska przedmurzem chrześcijańskiej Europy
11. prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, UJ Kraków: Jan Paweł II a Rosja
12. prof. dr hab. Jan Prokop, AP Kraków: Chrześcijaństwo wobec wyzwań totalitaryzmu i postmodernizmu
13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, AP Kraków: Od Cyryla-Metodego do Jana Pawła II
      (Dzieje i nadzieje narodów Europy Środkowowschodniej w II tysiącleciu Ery Chrześcijańskiej)

14. Obrazek sceniczny: Opowiadaj, Benedykcie!  
CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA SŁUCHACZY!
Pisemne - na adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów;
albo e-mailem: pietrzakstan@poczta.onet.pl; albo telefonem: (0-18)440 30 76
(Zapis 29.04.2003)

Aktorzy też chcą być potrzebni Chrystusowi.
W Tropiu odbyły się warsztaty młodzieżowej grupy teatru "Nie teraz"
Od piątku do niedzieli w Domu pielgrzyma w Tropiu odbywały się warsztaty szkoleniowe młodzieżowej grupa tarnowskiego teatru Nie teraz, prowadzone przez jego dyrektora, p. Tomasza Żaka. W ramach zajęć młodzi aktorzy odbywali ćwiczenia sprawności fizycznej, doskonalenia sztuki fonetycznej i tworzenia przestrzeni znaku teatralnego. Nie zabrakło wspólnych religijnych medytacji i tzw. liturgii godzin (z młodzieżowego modlitewnika Błogosławieni). Podczas niedzielnej Liturgii Słowa młodzi wykonali inscenizację swojej refleksji nad Ewangelią.
Ważne zwłaszcza to, że grupa ta przygotowuje się tym samym do posługi podczas majowej peregrynacji Ikony Przemienienia Pańskiego od Nowego Sącz do Tarnowa, w dniach 24 maja - 2 czerwca (w Tropiu 27 maja).
Warsztatom grupy patronował dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie, ks. mgr Artur Ważny.
(Zapis 28 kwietnia 2003)

Powstanie pierwsza w Polsce rzeźba św. Benedykta, pustelnika!
Święty Benedykt, po zamordowaniu na Słowacji, został zepchnięty ze skały do Wagu i tam utopiony, zapewne dla zatarcia śladów zbrodni. Choć jest naszym rodakiem, patronem parafii Tropie i tarnowskiej diecezji, nie ma on dotąd w Polsce żadnej rzeźby kultowej.
Dlatego w Tropiu, na wyniosłej skale nad Dunajcem, z której kiedyś pobierano kamień na budowę kościoła a niedawno na paciorki Różańca polskich świętych, w Wielki Piątek został uroczyście umieszczony krzyż, poświęcony w Niedzielę Palmową, a całe wzgórze uporządkowane.
Krzyż został umieszczony w cokole, na którym w przyszłości, gdy znajdą się środki finansowe, stanie planowana kamienna  figura św. Benedykta.
Jest przez parafian i pielgrzymów oczekiwana. Należy się ona temu świętemu naszemu Rodakowi.

(Zapis 19 kwietnia 2003)

Dobro kultury jest wspólne, więc i troską samorządów
Ponieważ romański kościół  w Tropiu i jego otoczenie, historia religijnego ośrodka i dzieje kultu świętych pustelników są dobrem nie tylko religijnym, ale i narodowym, wspólnym, dlatego są, a raczej powinny być przedmiotem troski nie tylko kościelnych instytucji, ale także i świeckich, samorządowych.
Dlatego w czwartek, 20 marca, odbyło się w lokalu parafii Tropie spotkanie przedstawicieli zarządów i samorządów Starostwa Powiatu Nowosądeckiego, Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego oraz trzech gmin, które swym zasięgiem obejmują miejscowości parafii Tropie: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna i Czchów z miejscowym ks. proboszczem i zarazem kustoszem sanktuarium śś. Pustelników.
Rozmowa dotyczyła planowanych na 27 maja i 31 maja ważnych wydarzeń w Tropiu o zasięgu ponadregionalnym (Peregrynacja Ikony Przemienienia Pańskiego i Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, zob. wyżej).
Podkreślano ich znaczenie promocyjne całego dla regionu. Wykazano zatroskanie w związku z brakiem wygodnego dostępu do kościoła w Tropiu zarówno od drogi krajowej nr 99 (przez prom w Wytrzyszczce), jaki i drogą powiatową przez Witowice i Rożnów. Zainteresowano się też potrzebą urządzenia parkingu przy drodze publicznej, między kościołem a cmentarzem, oraz odpowiedniej  informacji przydrożnej o możliwościach dojazdu do Tropia. 
Uczestnicy zebrania zostali zaproszeni do osobistego udziału w tych wydarzeniach.

(Zapis 25 kwietnia 2003)

Na uroczystości w Tropiu przybędzie młodzież słowacka
z dwóch szkół: w Nitrze i Trenczynie

D
wie szkoły na Słowacji zapowiedziały swój przyjazd na uroczystości w Tropiu (27 maja): Szkoła im. śś. Świerada i Benedykta w Nitrze, zaprzyjaźniona ze szkołą św. Benedykta w Wytrzyszczce (par. Tropie) oraz szkoła śś. Świerada i Benedykta w Trenczynie, zaprzyjaźniona ze szkołą św. Świerada w Witowicach Dolnych (par. Tropie).
Ich pobyt w Tropiu będzie trwał od poniedziałku 26 maja (ok. godz. 1300) do środy 28 maja rano.
W programie pobytu przewiduje się:
a) trzy wspólne lekcje w szkołach, gdzie nasi nauczyciele będą uczyć młodzież słowacką  podstaw języka polskiego, geografii i historii polskiej, a nauczyciele słowaccy będą uczyć naszą młodzież odpowiednich słowackich przedmiotów;
b) wspólne ognisko i przy nim piosenki narodowe i wesołe konkursy;
c) zwiedzanie sanktuarium w Tropiu, zamku Tropsztyn i szkół;
d) wspólny (dwujęzyczny) udział w nabożeństwie majowym, a zwłaszcza...
e) wspólny (dwujęzyczny) udział w adoracji oblicza Chrystusa przed ikoną Przemienienia Pańskiego podczas wieczornego nabożeństwa o godzinie 2100.
To jest właśnie ta nasza unia europejska, która już istnieje - dzięki takim, jak śś. Świerad i Benedykt!

(Zapis 27 kwietnia 2003)

Wystawa fotografii Iwony Machowskiej
Tropie nad Dunajcem, prastary erem św. Świerada. Pod takim tytułem 12 marca została otwarta, pod patronatem ks. Prymasa Józefa Glempa, wystawa fotografii Iwony Machowskiej w Warszawie. Uroczystość otwarcia wystawy swoją obecnością zaszczyciły ważne osobistości życia kościelnego i publicznego na czele z kanclerzem Kurii Metropolitalnej ks. Kalwarczykiem na czele, seniorem duszpasterzy przewodników turystycznych ks. J. Pawlikiem, gronem artystów i twórców kultury.
Przybył także wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej p. Janusz Wojciechowski, ambasador Słowackiej republiki w Polsce p. Magda Vaszaryova oraz reprezentant ambasadora Węgierskiej Republiki d.s. kultury p. Imre Molnar.
W inauguracyjnych przemówieniach podkreślano znaczenie odkrywania i rozwijania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w dobie wchodzenia do Unii i jednoczenia się państw Europy.
Pani ambasador Słowacji oświadczyła, że dla wystawy o św. Świeradzie (słc. Svorad), który jest wspólnym polsko-słowackim świętym, zdecydowała się w tym dniu opuścić ważne sprawy Unii Europejskiej i Paktu Atlantyckiego, bo odnajdywanie wspólnych korzeni i tego, co łączy narody polski i słowacki, jest pierwszorzędnym zadaniem ambasadora. Wyraziła też myśl o potrzebie wspólnego świętowania przy polsko-słowackim świętym, jakim jest Świerad.
Idąc po tej linii, ambasada Węgier podejmuje inicjatywę opracowania żywotów polsko-węgierskich świętych, poczynając od św. Świerada, po świętych najnowszych czasów. Autorami książki będą polscy i węgierscy naukowcy.
Wystawa fotografii p. Machowskiej zagości w Tropiu w maju, podczas Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dogodnym czasie odwiedzi Nowy Sącz i Kraków oraz ośrodki kultu św. Świerada w Nitrze na Słowacji.

(Zapis 14 marca)

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Tropiu
31 maja i 1 czerwca (w sobotę i niedzielę), w ramach V Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbędzie się w Tropiu prezentacja naszego sakralnego i historycznego dziedzictwa kulturowego. Inicjatorem akcji jest Województwo Małopolskie (jego Sejmik i Marszałek), a realizatorem Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i, oczywiście, Parafia Tropie. Nasz ośrodek kościelny i sanktuarium, z bogatymi treściami historycznymi i z romańskim kościołem na czele, ma wiele walorów, mogących oczarować przybyłych gości (turystów i pielgrzymów), a także odbiorców programów medialnych. Przygotowania trwają.
(Zapis 1 marca 2003)

 

Powrót do początku tej strony

.

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE